Last Change  
NYSE MKT: PLM 0.59 0  
TSX: POM 0.78 0