Last Change  
NYSE MKT: PLM 0.71 0.0038 +
TSX: POM 0.97 0.01 +